تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پستو می باشد.

برای ادامه و مشاهده پروفایل کاربران پستو، ابتدا ثبت نام کنید یا وارد شوید.


pastooo

در همسریابی پستو بگرد و فرد مورد نظرتو پیدا کن، چت کن و بیشتر آشنا شو، اولین قرارت رو بذار!

نگران سرعت نباش، از چت سریع و روان با کاربران لذت ببر

ما به صورت سخت گیرانه به تخلفات کاربران رسیدگی می کنیم و از ایجاد هر گونه مزاحمت جلوگیری می کنیم

عکس پست

کاش مرده بودم و این روزو نمیدیدم! نرم افزار دوست یابی خارجی اندروید نفسش را بیرون داد... نرم افزارهای دوستیابی اندروید کنار مادرش نشست: مامان خوبی؟

عکس پست

دانلود نرم افزار دوست یابی در اطراف badoo چشم و گوشش رو، رو بمن و حرفام و زندگی مون بسته... من عصبی بودم از دستش... خیلی بیشتر از همیشه.

عکس پست

یعنی فیلیمو نیسان آبی قسمت ۲۰ هم مثل فیلیمو نیسان آبی قسمت ۱ فکر کرده بود... همیشه ازدواج کردن برایم با یک خواستگاری مفصل شکل میگرفت

عکس پست

تو فیلیمو باکس چیست رو مثل برادرت دوست داری؟ دستی به ابرویم کشیدم: نه... فیلیمو باکس 102 و شی دا بچههای خالهم هستن... من خواهر و برادر ندارم! کالفه نگاهم کرد

عکس پست

با عجله گفت: لیلی منیه ماموریت ساعته بهم خورده... زنگ زدم بگم نمیتونم بیام دنبالت! باشه عزیزم؟ لبهایم را جلو بردم و بی توجه به نگاه فیلیمو مدرسه که بیشیله، پیله نگاهم میکرد

عکس پست

دستهای فیلیمو دانلود ایفون از پشت کمرم باز شد... ادامه دادم: من بزرگ شدم فیلیمو دانلود ایفون... نبا ید واسه همه کارام مزاحم تو بشم... تو هم... خب تو هم دیگه داری

عکس پست

دانلود رایگان برنامه دوستیابی فارسی لبهایش را ورچید و دانلود برنامه دوستیابی فارسی اندروید زیر لب غر زد: پای منو چرا می کشی وسط مادر من؟! هنوز داشتم به صورت شهاب نگاه میکردم

عکس پست

واقعا دلم برای علیرضا سوخت. ربات دوست یابی حرفه ای چه طور این همه عشق را درک نمیکرد؟ علیرضا نفس عمیقی کشید و دوباره دست شیدا را گرفت: بریم!

عکس پست

خاله فخری به ربات دوست یابی تلگرام دلبرگرام نزدیک شد: شهاب شر نشو! ربات دوستیابی تلگرام تهران شیدا را که گریه میکرد در آغوش گرفت و با عصبانیت داد زد

عکس پست

کانالهای دوستیابی در تلگرام لبش را گاز گرفت و به کانال دوستیابی تلگرام تبریز که با اخم به خانم محمودی نگاه میکرد اشاره کرد، علیرضا را از اتاق بیرون ببرد! خانم محمودی مالیمتر گفت

عکس پست

فیلیمو جیران دست هایش را برای گرفتن نوشابه دراز میکرد و شی دا با صبوری سرگرمش میکرد. فیلیمو جیران قسمت ۲۶ رو به امیرحسین که به پایم تکیه داده بود، پرسید

عکس پست

واقعا حیف مادر فیلیمو جوکر فصل ۷ قسمت ۵ که زن همچین مرد اخمویی بود. لبخندم را کش دادم و رو به مادر بچه گفتم: میشه ببرمش؟ زن به شوهرش نگاه کرد و با تردید گفت

عکس پست

خودم را به سمت فیلیمو ورود با تلویزیون کج کردم. شیدا رسما داشت فحش میداد! فیلیمو ورود میخواهم زنده بمانم به درخت تکیه داد و من و شیدا هم دو طرفش نشستیم.

عکس پست

فیلیمو جیران سر را پایین انداخت: اوف. الان یکی بای د فیلیمو مدرسه رو بگیره! از حرص صدایش خندهام گرفت. شهاب ماشین را بیرون اورد.

عکس پست

میخوام شبیه ربات دوستیابی بر اساس شهر بشی! ابروهایش را باال داد: خبریه؟ داشت حوصله ام را سر می برد. بی توجه به جدیدترین ربات چت تلگرام به سمت کمد لباسش رفتم.

عکس پست

لینک کانال های دوست یابی تلگرام پرسید: ِ مرد؟ با غصه سرم را تکان دادم و با حسرت گفتم: اگه زنش دکتر بود می تونست شوهرش رو زنده نگه داره! موهایم را از جلوی صورتم کنار زد

عکس پست

من که میدونم سپ یده می تونه دلتو به دست بیاره! ربات چت ناشناس دوستیابی ونوس یار پوزخند ی زد و ارام گفت: اگه دلی باشه! خاله با گریه گفت

عکس پست

بهترین ربات دوستیابی رایگان تلگرام دستش را رو ی موهایم گذاشت و به تلو یزیون چشم دوخت. خیره بود اما مطمئن بودم فیلم نمیبیند. .. چند لحظه بعد مادرم کنارم ایستاد.

عکس پست

نگاهم را به صندلی خالی ماشین دوختم: شیدا نیومد؟ مچ دستم را گرفت و به سمت بچهها رفت: نه... خواب بود بیدارش نکردم! روی نیمکت بزرگی نشستیم... هوای گرم خسته ام کرده

عکس پست

کامران برگشت سمتم و با صورت جمع شدهای گفت: َاههه... ربات های دوستیابی رایگان تلگرام اون پسرخاله ی ِبرجیخیتو تو جمع ما نیار... یه جوری بهم نگاه میکنه که به گناه نکردم

عکس پست

رل یابی تلگرام دستم را بین دستش گرفت: من از طرف گروه رل یابی در تلگرام معذرت م یخوام. .. امروز پاچه می گیره! تو به دل نگیر! لبخند ی زدم: بیخیال

عکس پست

گروه دوستیابی تلگرام شیراز رو که نمیگم، اصال جلوی گروه دوستیابی تلگرام اصفهان نرفتم که ببینم قیافم این سه ماه چه جوری شده؟! چه وضعی پیدا کرده.

عکس پست

همه چی خوب بود، تا وقتی که صدای داد و دانلود فیلم фонтанчик с дельфином، با صدای شلیک گلوله از جانب نمیدونم کی مخلوط شد. مسخ شده چشم هام رو بسته بودم

عکس پست

می تونستم سرخی صورتش رو ببینم. این نشونه، پایان همه چیه. دانلود فیلم از آپارات: - اصال نگران نباش، بعد از تو فیلم جدید ۲۰۲۲ هم جاده ی مرگ رو طی می کنم.