تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پستو می باشد.

برای ادامه و مشاهده پروفایل کاربران پستو، ابتدا ثبت نام کنید یا وارد شوید.


pastooo

در همسریابی پستو بگرد و فرد مورد نظرتو پیدا کن، چت کن و بیشتر آشنا شو، اولین قرارت رو بذار!

نگران سرعت نباش، از چت سریع و روان با کاربران لذت ببر

ما به صورت سخت گیرانه به تخلفات کاربران رسیدگی می کنیم و از ایجاد هر گونه مزاحمت جلوگیری می کنیم

اعضای فعال برنامه دوستینو

چشمهام رو بستم. با خونسردی تمام گفتم: »امشب نمیر ی خونه! میای خونه ما! « و چشمام رو باز کردم و که با چشمای قد نلبکی برنامه دوستینور چیست روبه رو شدم. با لکنت گفت
دوستینو

اعضای فعال برنامه دوستینو - دوستینو

 هیچ کس نیست که بهش بگه و ما رو راحت کنه.« آروم سرش رو باال گرفت. حاله اشکی که توی چشماش بود، چشماش رو براق کرده بود و صورتش رو مظلوم تر کر ده بود. با صدایی که با بغض آغشته شده بود ادامه داد: »برنامه دوستینو این همه زحمت نکشیدم که به ای نجا برسم. ا ین همه به برنامه رل یابی رایگان وعده و وعی د ندادم که االن با یه رسم و رسوم مسخره آ ینده ام به تباهی کشیده شه. بابا من خی ر سرم دنبال بورسیه ام. 

اصال به ازدواج فکر هم نمیکنم. بعدشم؛ دانلود برنامه دوستینو از گوگل بس نبود؟ هنوز مامانبزرگ از جریان دانلود برنامه دوستینو از گوگل درس درست و حسابی نگرفته؟« جریان استاد شایگان رو نم یدونستم؛ اما برنامه چت دوستینو همیشه تا قضیه ازدواج اجبار ی که قرار بود با می الد کنه، باز میشد، میگفت مگه جریان دانلود برنامه دوستینو از گوگل بس نبود؟ و ب یشتر هم ادامه نمیداد. برنامه رل یابی رایگان هم هیچ وقت نپرسی دم، گفتم شاید یه مسئله خونوادگیه و به من ربطی نداره. نگاهم رو از چشمای برنامه چت دوستینو گرفتم و با حرص پوفی کردم و چشمام رو بستم. امروز دیگه چوب خطم زیادتر از حد مجاز پر شده بود. اول اتفاقات توی دانشگاه؛ االن هم حرفهای برنامه چت دوستینو، اعصابم رو به شدت خورد کرده بود.

آدرس دانلود برنامه دوستینور چیست

ابروهام رو دادم باال و چشمهام رو بستم. با خونسردی تمام گفتم: »امشب نمیر ی خونه! میای خونه ما! « و چشمام رو باز کردم و که با چشمای قد نلبکی برنامه دوستینور چیست روبه رو شدم. با لکنت گفت: »چ... چی میگی؟ مگه میخوای منو بکشی؟ م یدونی مامان بزرگم اگ.....« پوفی کردم و با حرص بهش نگاه کردم که بقیه حرفش رو خورد و سرش رو پایین انداخت. راستش از این که کسی به یک نفر حرف زور بزنه عصبی میشدم؛ و اینم یادگاری بابام بود که همیشه بهم گوشزد میکرد که دنبال عدالت باشم و نذارم حق کسی رو بخورن؛ و حاال این حق برگشته بود به برنامه دوستینو و به هیچ قیمتی نمیتونستم ازش دست بکشم. تک نفس عمیقی کشیدم و گفتم: »مگه نمیخوای حق برنامه دوستینو رو در حق م یالد به جا بیاری؟« همون طور که سرش پایین بود و میدونستم که بغض توی گلوش داره نقش ایفا میکنه، فقط سرش رو تکون داد.

 

جدیدترین برنامه چت و دوستیابی ایرانی

- برنامه چت ناشناس بدون شماره جان، میخوای آ ینده ات رو با یه زندگی که هیچ عشقی درش نیست و هر چی محبته از جنسش برنامه دوستینو و برادریه، تباه کنی؟ جدیدترین برنامه چت و دوستیابی به ضرب سرش رو گرفت باال و تند گفت: »معلومه که نه.« لبخند کجی زدم و با لحن خبیثانه ای و انگشتهام رو نوازش گونه کشیدم روی چونه ام و گفتم: »پس امشب توی اون مجلس کذایی شرکت نمیکنی تا آ ینده ای که ا ین همه زحمتش رو کشید ی تباه نشه و میالد هم کمی خیالش راحت بشه؛ فهمید ی؟« برنامه دوستینور با تعجب از طرز حررف زدن من فقط سرش رو تکون داد. راستش خودمم از طرز حرف زدنم ترسیدم؛ اما نمیذاشتم این وصلت سر بگیره. جدیدترین برنامه چت و دوستیابی کم گردن من حق نداشت. چه شب هایی که تا صبح فقط نشست و گریه های من رو که از سر دلتنگی بابام سراغم میومد رو گوش نکرد. چه شبها یی که حالم از حرف های اطرافیانم اینقدر بد بود که میگفتم همون شب تموم میکنم؛ اما برنامه دوستینور چیست دلداریم میداد؛ آرومم میکرد و بهم ام ید م یداد؛ پس ناحقی بود که توی این شرای ط به حال خودش رهاش کنم. نگاهی به برنامه دوستینور چیست که نگرانی از سر و روش م یبارید کردم و فشار خفیفی روی دستش دادم که باعث شد حواسش بهم جمع بشه. با لبخند کمرنگی گفتم: »زنگ میزن ی به میالد، میگ ی خونه مایی تا اونم نره.

مطالب مشابه

آخرین مطالب