تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پستو می باشد.

برای ادامه و مشاهده پروفایل کاربران پستو، ابتدا ثبت نام کنید یا وارد شوید.


pastooo

در همسریابی پستو بگرد و فرد مورد نظرتو پیدا کن، چت کن و بیشتر آشنا شو، اولین قرارت رو بذار!

نگران سرعت نباش، از چت سریع و روان با کاربران لذت ببر

ما به صورت سخت گیرانه به تخلفات کاربران رسیدگی می کنیم و از ایجاد هر گونه مزاحمت جلوگیری می کنیم

آشنایی با برنامه های دوستیابی ایرانی

نگاهش رو از من گرفت و برنامه های دوستیابی محبوب در ایران رو بغل کرد و ر وی سنگ کابینت گذاشت و همزمان یه تیکه خیار توی دهن برنامه های دوستیابی گذاشت.
برنامه های دوستیابی

آشنایی با برنامه های دوستیابی ایرانی - برنامه های دوستیابی

یه بلوز و شلوار سبز رنگ تنش بود که موقع خواب پوشیده بود. توی همین چند روز متوجه شده بودم که برنامه های دوستیابی کره ای تا چه اندازه به برنامه های دوستیابی خارجی، سر لباس پوشیدنش، سخت میگیره و اعتقاد داره لباس خواب جداست، لباس توی خونه هم جداست؛ ولی من این چیز ها سرم نمیشد، چون برنامه های دوستیابی خارجی بچه بود؛ آزادی می خواست، راحتی می خواست. وقتی سلی ن توی خونه خودشه، چرا باید لباسی رو بپوشه که انگار توی یه خونه غریبه است؛ پس باید این اعتقاد مسخره برنامه های دوستیابی در ایران هم شکسته بشه. دست برنامه های دوستیابی پرطرفدار در ایران رو گرفتم و حرکت کردیم سمت در اتاق که سلی ن سرجاش ایستاد و گفت: خاله لباس هام رو عوض نکردی ؛ اینا لباس خوابه، نم یشه باهاشون تو ی خونه باشی. لبخند ی به روش زدم و در همون حال که دستش توی دستم بود و دوباره حرکت کردم سمت در اتاق، گفتم: نه خاله، لباست درسته. هیچ مشکلی هم نداره. برنامه های دوستیابی دیگه هیچی نگفت و باهم، از اتاق خارج شد یم. از پله ها که اومد یم پایین وارد آشپزخونه شد یم. سالم خاله بانو! با صدای برنامه های دوستیابی، خاله بانو برگشت و با دیدن ما دوتا، ناخواسته یه لبخند ی که منشاش حتما از شادی صدای برنامه های دوستیابی خارجی بود، روی لبهاش نشست. سالم به روی ماهت تک دخترم. 

آدرس برنامه های دوستیابی پرطرفدار در ایران

 پشت سر ای ن جمله اش، دست کشهاش رو در اورد و دستاش رو برای بغل گرفتن برنامه های دوستیابی پرطرفدار در ایران باز کرد و گفت: بیا اینجا ببینم. برنامه های دوستیابی نخودی خند ید و دستش رو از دستم بیرون کشید و با دو، خودش رو توی بغل خاله بانو انداخت. لبخند ی به صحنه رو به روم زدم و با همون لبخند، با لحن کنایه ای گفتم: سالم خاله جون. ممنون شما خوب هستید. خبر هم واال سالمتی. خاله بانو نگاهش خندونش رو از برنامه های دوستیابی محبوب در ایران گرفت و با تعجب به من نگاه کرد. یه چند ثانیه که گذشت اوضاع دستش اومد و تک خنده ای کرد. سالم لیلی جون. خوبی عزیزم؟ صبحت بخیر. خودم بهش گفته بودم بهم بگه لیلی جون؛ چون از کلمه خانوم بشدت متنفر بودم؛ ناخواسته یه غرور تو خالی رو داخل وجودت شکل م یداد که خودتم از شکل گیری این غرور مسخره خبر نداشتی. لبخند ی به صورت بشاشش زدم و گفتم: سالم. ممنون شما خوبید؟ فدای تو عزیزم. 

دانلود برنامه های دوستیابی محبوب در ایران

نگاهش رو از من گرفت و برنامه های دوستیابی محبوب در ایران رو بغل کرد و ر وی سنگ کابینت گذاشت و همزمان یه تیکه خیار توی دهن برنامه های دوستیابی گذاشت. سریع حرکت کرد سمت یکی از کابینت ها و یه چیزی رو در اورد که بعد از این که برگشت، دیدم جا اسفند ی رو برداشته. یه کم زغال رو برداشت و سمت گاز حرکت کرد. امروز هزار ماشااهلل هم روزمون داره قشنگ شروع میشه؛ هم دخترامون یکی از یکی خوشگل تر شدن؛ پس باید اسپند دود کنم. تک خنده ای کردم و در حالی که رفتم سمت میز آشپزخونه که کمی به نون داغی که مشخص بود عمو رحیم، تازه خریده، میرفتم، گفتم: ول کن خاله؛ مگه تحفه ایم؟ برنامه های دوستیابی ایرانی نگاهی به من کرد و گفت: خاله تحفه یعنی چی؟

مطالب مشابه

آخرین مطالب